پلن های نرم افزار حسابداری تحت وب حسابی

تک کاربره

سطح ۱
 • یک گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • پشتیبانی در ۷ روز هفته
 • ماژول خزانه
 • ماژول حسابداری
۲۸،۰۰۰ تومان

سه کاربره

سطح ۱
 • یک گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • پشتیبانی در ۷ روز هفته
 • ماژول خزانه
 • ماژول حسابداری
۴۹،۰۰۰ تومان

هفت کاربره

سطح ۱
 • یک گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • پشتیبانی در ۷ روز هفته
 • ماژول خزانه
 • ماژول حسابداری
۷۰،۰۰۰ تومان

تک کاربره

سطح ۲
 • یک گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • پشتیبانی در ۷ روز هفته
 • حسابداری
 • خزانه
 • خرید
 • فروش و انبار
۷۰،۰۰۰ تومان

سه کاربره

سطح ۲
 • یک گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • پشتیبانی در ۷ روز هفته
 • حسابداری
 • خزانه
 • خرید
 • فروش و انبار
۱۰۵،۰۰۰ تومان

هفت کاربره

سطح ۲
 • یک گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • پشتیبانی در ۷ روز هفته
 • حسابداری
 • خزانه
 • خرید
 • فروش و انبار
۱۳۳،۰۰۰ تومان

تک کاربره

سطح ۳
 • یک گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • پشتیبانی در ۷ روز هفته
 • حسابداری
 • خزانه
 • خرید
 • فروش و انبار
 • صندوق فروشگاهی آفلاین
۸۴،۰۰۰ تومان

سه کاربره

سطح ۳
 • یک گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • پشتیبانی در ۷ روز هفته
 • حسابداری
 • خزانه
 • خرید
 • فروش و انبار
 • صندوق فروشگاهی آفلاین
۱۱۹،۰۰۰ تومان

هفت کاربره

سطح ۳
 • یک گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • پشتیبانی در ۷ روز هفته
 • حسابداری
 • خزانه
 • خرید
 • فروش و انبار
 • صندوق فروشگاهی آفلاین
۱۵۴،۰۰۰ تومان

تک کاربره

سطح ۴
 • یک گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • پشتیبانی در ۷ روز هفته
 • حسابداری
 • خزانه
 • خرید
 • فروش و انبار
 • صندوق فروشگاهی آفلاین
 • app موبایلی
 • app موبایلی
۹۸،۰۰۰ تومان

سه کاربره

سطح ۴
 • یک گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • پشتیبانی در ۷ روز هفته
 • حسابداری
 • خزانه
 • خرید
 • فروش و انبار
 • صندوق فروشگاهی آفلاین
 • app موبایلی
۱۲۶،۰۰۰ تومان

هفت کاربره

سطح ۴
 • یک گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • پشتیبانی در ۷ روز هفته
 • حسابداری
 • خزانه
 • خرید
 • فروش و انبار
 • صندوق فروشگاهی آفلاین
 • app موبایلی
۲۵۲،۰۰۰ تومان